portfolio web templates


PRAWO RODZINNE

Główne usługi w tym zakresie:

• sporządzanie umów w zakresie stosunków rodzinnych i spadkowych (umów ślubnych, umów regulujących stosunki majątkowe, umów alimentacyjnych, umów o wyznaczenie miejsca zamieszkania i sposobu kontaktu z dzieckiem, testamentów, umów spadkowych, porozumień w innych sprawach, wymagających prawnego załatwienia);
• konsultacje i przedstawicielstwo w takich sprawach:
• zawarcie i rozwiązanie małżeństwa, podział majątku;
• majątkowe i niemajątkowe prawa osób, które zawarły ślub cywilny;
• alimentacyjne stosunki prawne;
• ustalenie i kwestionowanie ojcostwa, wyznaczenie miejsca zamieszkania dziecka, wyznaczenie sposobu kontaktu, wychowania i utrzymania dziecka przez tego z rodziców, który mieszka osobno;
• ustalenie kurateli i opieki, utrzymanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, adopcje;
• stosowanie pomocniczych technologii reproduktywnych, w tym programów macierzyństwa zastępczego;
• dziedziczenie na podstawie testamentu i zgodnie z prawem, zalegalizowanie praw do spadku;
• wsparcie w procedurach przygotowawczej regulacji konfliktów, w tym mediacji, reprezentowanie interesów klientów w sądach i innych organach państwowych w kwestiach prawa rodzinnego i spadkowego.
• przyjęcie spadku na Ukrainie i za granicą.