how to make your own website

PRAWO KARNE

Usługi adwokackie w sprawach karnych na Ukrainie (obrona i przedstawicielstwo):
 
– przestępstwa w zakresie działalności służbowej (nadużycie władzy lub stanowiska służbowego; przekroczenie władzy; zaniedbanie służbowe i fałszerstwo służbowe; przyjęcie łapówki);
– przestępstwa przeciwko osobowości, woli (wyrządzenie szkody na zdrowiu, morderstwo, handel ludźmi i inne);
– przestępstwa przeciwko własności (przywłaszczenie lub roztrwonienie, oszustwo w zakresie kredytowania, oszustwo przy otrzymaniu wypłat, oszustwo w zakresie działalności przedsiębiorczej, oszustwo w zakresie ubezpieczenia i inne);
– przestępstwa w zakresie eksploatacji środków transportu (naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (spowodowanie wypadku drogowego); bezprawne zdobycie (uprowadzenie) środków transportu; podrabianie lub zamiana numerów węzłów środków transportu i inne);
– przestępstwa w zakresie działalności gospodarczej (przemyt; legalizacja (pranie) dochodów, otrzymanych na drodze przestępczej; uchylanie się od opłaty podatków, opłat; uchylanie się od opłaty składek ubezpieczeniowych; fikcyjne bankructwo i inne).
– przeprowadzenie czynności adwokackich (w tym skierowanie odpowiednich wniosków adwokackich, zbiór bazy dowodowej, która potwierdza brak winy klienta w popełnianiu przestępstwa karnego, informacje o łagodzeniu odpowiedzialności lub zwolnieniu od odpowiedzialności);
– kompleksowa ochrona interesów klienta przy różnych statusach procesowych na etapie postępowania przygotowawczego, w tym:
– zaskarżenie bezprawnych decyzji i bezczynności śledczego, prokuratora i sędziego śledczego;
– zapewnienie rekompensaty za szkodę, wyrządzoną w wyniku przestępstwa;
– organizacja i wsparcie w niezależnych ekspertyzach sądowych;
– ochrona interesów klienta w trakcie rozpatrywania postępowań karnych przez sądy wszystkich instancji.