free web templates

INWESTYCJE


Wsparcie w projektach inwestycyjnych „pod klucz”

Tryb pracy w zakresie wsparcia projektu inwestycyjnego:

• przygotowanie projektu inwestycyjnego memorandum i materiałów prezentacyjnych dla potencjalnych inwestorów na podstawie wyników oceny;
• kształtowanie kryteriów wyboru potencjalnych inwestorów (partnerów);
• realizacja kompleksu działań w zakresie kontynuacji projektu;
• udział w prezentacjach projektu i negocjacjach z inwestorem.

Wsparcie prawne w projektach inwestycyjnych „od zera” (green field investments):

• wybór regionu z punktu widzenia najbardziej sprzyjającego klimatu inwestycyjnego;
• analiza lokalnego prawa i działań dotyczących minimalizacji przyszłego ciężaru podatkowego;
• kontrola prawna stanu terenu wybranego do rozmieszczenia obiektów inwestycyjnych;
• przygotowanie projektów umów inwestycyjnych;
• regulacja kwestii korporacyjnych (utworzenie osoby prawnej, przygotowanie dokumentów korporacyjnych, kwestie wynajmu pracowników i tym podobne);
• pomoc prawna przy nabyciu wybranego terenu (zabezpieczenie prawne umowy, udział w negocjacjach dotyczących warunków nabycia terenu);
• udział w przygotowaniu dokumentacji przedprojektowej;
• rejestracja prawa własności do wzniesionych zabudowań lub obiektów niedokończonego budownictwa;
• konsultacje w zakresie importu sprzętu, w tym w formie wkładu do kapitału zakładowego (wsparcie prawne procedury otrzymania ulg przy opłacie cła i podatkuVAT);
• poinwestycyjna opieka prawna (kwestia ochrony środowiska naturalnego, certyfikacja produkcji, regulacja sporów, ubezpieczenia, kwestie podatkowe, dalsze wsparcie prawne finansowo-gospodarczej działalności inwestora i tym podobne);
• konsultacje na etapie budownictwa.

Wsparcie prawne projektów inwestycyjnych w zakresie istniejących obiektów (brown field investments):

• ekspertyza prawna stanu prawego nabywanych aktywów w celu wykrycia ryzyka, związanego z ich nabyciem: akcje/udziały spółki, obiekty majątku nieruchomego, w tym działki, prawa do rezultatów działalności intelektualnej (znak towarowy, patent i tym podobne);
• ekspertyza prawna możliwości zmiany stanu prawnego istniejących aktywów z punktu widzenia dalszej realizacji projektu inwestora;
• wsparcie prawne podczas nabycia aktywów, w tym przygotowanie projektów zawieranych umów, reprezentowanie interesów w organach państwowych;
• prognozowanie i analiza ryzyka handlowego po nabyciu aktywów, opracowanie środków z zakresu minimalizacji ryzyka, analiza i ocena podatkowych skutków ugody;
• konsultacje dotyczące wyboru modelu stosunków umownych klienta i jego kontrahentów (wspólna działalność, inwestycje, finansowanie projektowe, umowa franchisingu);
• regulacja dzierżawnych stosunków prawnych (dzierżawa terenów i poddzierżawa u osób prywatnych);
• reprezentowanie interesów inwestora w organach władzy w kwestiach otrzymania zezwolenia na budowę;
• uzyskanie wszystkich przewidzianych przez prawo uzgodnień i zezwoleń w organach architektury i urbanistyki.